Общи условия

1. Записване за пътуване
1.1.Записването е възможно по телефон, факс или интернет,чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.
2. Общи условия
2.1. Потребителят възлага и изплаща на Организатора да му предостави организирано туристическо пътуване по определен маршрут и платена от него цена при условията на настоящия договор.
2.2. "ТРАВЕЛУКС" приема да организира туристическо пътуване на Потребителя по определен маршрут и цена, съгласно условията на настоящия договор. "ТРАВЕЛУКС" поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.
3. Записване и пътуване
3.1. Записване за пътуване може да се направи по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след подписване на Договора за организирано пътуване и внасяне на депозит.
3.2. Необходими документи за страните от Европейския съюз, с които сме в безвизов режим, са: валиден задграничен паспорт, медицинска застраховка и съответната сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи с един родител или без родители, се изисква нотарилно заверена декларация от непътуващия родител /двамата родители, че разрешават на детето си да напусне страната. /Виж т.4.5.2./. Относно страните, с които България е във визов решим, ще Ви бъде предоставена информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели, както и за условията за получаване на визи. Извадането на виза за съответната държава е в компетенция единствено на съответното посолство и не се гарантира от туроператора.
4. Цени и плащане:
4.1. В цената на организираното пътуване са калкулирани всички услуги, упоменати в Договора за организирано туристическо пътуване.
4.2. Цените на организираните пътувания се заплащат в лева - в брой или по банков път по сметката на Туроператора. Когато цената на туристическата услуга е обявена в чужда валута, преизчисленията се извършват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.
4.3. Депозит. Ако не е упоменато друго размерът на депозита е 30% от общата цена на туристическия пакет. Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
4.4. Окончателното плащане на останалите 70% се извършва не по-късно от 10 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
4.5. Когато Потребителят се записва за туристическата услуга 10 или по-малко дни преди датата на пътуването, внася наведнъж цялата стойност на туристическия пакет.

5. Права и задължения на страните:
5.1. Туроператорът се задължава:
5.1.1. Да предостави на Потребителя подробна информация за организираното пътуване, услугите и цената, описани в Договора за организирано пътуване.
5.1.2. Да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
5.1.3. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуващите извън страната, като предостави оригиналната застрахователна полица на Потребителя най-късно в деня на отпътуване.
5.1.4. По искане на Потребителя да го застрахова и от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
5.2. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора" със Евроинс АД при условията на Застрахователна полица № 03700100000941 от 28.03.2016 г. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
5.3. Туроператорът има право да се откаже от изпълнение на договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ /касов бон или фактура/. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява и пътуването се счита за анулирано по вина на Потребителя.
5.4. Туроператорът има право да промени договорената обща цена на пътуването:
5.4.1. При промени на транспортните разходи, в т.ч. цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове към българския лев с повече от 5%, възникнали след подписване на договора, но не по-късно от 20 дни преди пътуването.
5.4.2. Редът и начинът за преизчисляване на цената по т. 5.4.1. са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
5.4.3. Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в общата цена в срок от 3 дни след възникване на обстоятелствата по т. 5.4.1.
5.4.4. Потребителят има право да приеме промяната в общата цена в срок от 3 дни след като бъде информиран за нея, чрез заплащане на дължимата сума.
5.4.5. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата.
5.4.6. Ако Потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение. В този случай Туроператорът възстановява на Потребителя цялата платена по договора сума в срок от 7 дни от датата на получаване на уведомлението за отказ от страна на Потребителя.
5.4.7. Потребителят се задължава да информира Туроператора в писмена форма за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението.
5.4.8. Замяна на хотел, заведение за хранене, разлечение или транспортно средство с други от същата или по-висока категория не се счита за промяна по договора.
5.5. Потребителят се задължава:
5.5.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт, пълномощни и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

5.5.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно оформена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границата на РБългария, Туроператорът не забавя провеждането на програмата за останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.
5.5.3. Да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.
5.5.4. Да спазва законите на страната, в която пътува, както и да напусне държавата на екскурзията/почивката, съгласно договора, заедно с туристическата група, към която е включен или индивидуално (при индивидуално пътуване). Всички останали действия на Потребителя са нарушения на законите на съответната държава, като произтичащите от това последствия са за негова сметка. В такива случаи Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането на Потребителя България.
5.5.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
5.5.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.
5.5.7. Ако потребителят пътува за чужбина с автомобил е длъжен да си осигури необходимите пълномощни (в случай на нужда), застраховки и други документи за автомобила.
5.5.8. Ако по време на своя престой в чужбина Потребителят изгуби личните си документи, той е длъжен да уведоми за това най-близкото Посолство на РБългария. В този случай Туроператорът може да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това събитие разходи са изцяло за сметка на Потребителя.
5.6. Потребителят има право:
5.6.1. В срок не по-късно от 10 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по Договора за пътуване на трето лице, като се задължава да заплати на Туроператора всички дължими суми, свързани с тази промяна. В този случай Потребителят е солидарно отговорен с третото лице пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и за изпълнение на задълженията по Договора. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
6. Отговорност на страните:
6.1. Туроператорът си запазва правото да отмени туристическото пътуване, като информира за това писмено Потребителя в срок най-късно от 7 дни от възникване на основанието за отмяната в следните случаи:
6.1.1. Не е набран необходимия минимален брой участници.
6.1.2. При възникване на форсмажорни обстоятелства /военни действия, стачки, терористични актове, епидемии и др. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на договора, като връща на Потребителя всички заплатени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
6.2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
6.2.1. Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини.
6.2.2. Непреодолима сила /природни бедствия, стачки и др./.
6.2.3. Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя.
6.2.4. Загуби или повреда на багаж по време на пътуването.
6.2.5. Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя.
6.2.6. Недопускане от страна на митнически и граничните служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или други причини.
6.3. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договора и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
6.3.1. Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време.
6.3.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.
6.3.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
6.4. Отговорността на Туроператора във всички случаи на неточно или непълно изпълнение на програмата на пътуване не може да превишава общата цена на пакета.

 7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, той се задължава да заплати на Туроператора неустойка, както следва:

Услуга в България Услуга в чужбина    Размер (%) от общата цена на пътуването
до 15 дни           до 21 дни                    10%
от 14 до 8 дни       от 20 до 15 дни            30%
от 7 до 3 дни       от 14 до 8 дни           50%
от 2 до 1 дни       от 7 до 3 дни           80%
по-малко от 24ч.     по-малко от 72ч..  100%
 
8.  Спорове и рекламации: 
8.1. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно първо устно, а по-късно и в писм ена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни.
8.2. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора. 
8.3. В срок от 14 дни след крайната дата на пътуването, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора/Турагента рекламацията си в писмен и устен вид, придружена от констативен протокол, подписан от Потребителя, Хотела и представител/чуждестранният Контрагент на Туроператора, посрещнал Потребителя, оригинален екземпляр на Договора и платежен документ /касов бон, фактура/.
8.4. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.
8.5. Туроператорът се задължава в срок до 20 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на Потребителя.
9. Ред за изменения и прекратяване на Договора:
9.1. Настоящият Договор е изготвен в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.
9.2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от Договора.
9.3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
9.4. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. 
9.5. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
9.6. Всички спорни въпроси във връзка с Договора се решават чрез преговори, а при невъзможност - в съответствие със законодателството на 
Изберете месец на вашето пътуване
Абонирай се за най-новите оферти на TRAVELUX

Препоръчани хотели

Този сайт е рекламен. Информация, съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.